Video exhibition 2012

 

Video: Wouter van der Bijll

 

Opening van de tentoonstelling/Opening of the exhibition: Foto’s/Photo’s

 

Iemand schreef over mijn werk:

 

In haar monochroom gekleurde sculpturen brengt Jacqueline Ravelli architectuur terug tot de essentie. Hiervoor gebruikt zij als uitgangspunt bestaande beelden van bijvoorbeeld een Tibetaans huis, een arcadeboog ergens in het Italiaanse landschap, raamvlakken en muren. Natuurlijk daglicht valt op het bouwwerk en werpt een strakke schaduw. De schaduw, het platte vlak, bouwt Ravelli uit tot een driedimensionale structuur. Deze solide schaduw tilt het architectonische bouwwerk de ruimte in. Dragende schaduwen en andere sculpturen wordt op zondag 9 september om 16.00 uur feestelijk geopend door Jetteke Bolten-Rempt, voormalig directeur van Museum De Lakenhal. Tijdens deze vernissage zijn er extra werken te zien in de speciale tijdelijke opstelling in de achter ruimte van de galerie. 

 

Vanuit haar serie wandsculpturen ontwikkelde Ravelli de dragende schaduw. Eerst als een reliëf aan de muur spiegelde ze haar gestileerde bouwwerken. Soms gebruikt Ravelli hier letterlijk een spiegelend oppervlakte voor, zoals de glazen plaat in het grijs gekleurde Arcade of bij het omgeklapte huis Tibet Red. Als de sculpturen in haar Dragende schaduwen los komen van de wand, worden de schaduwen een essentieel deel van het beeld. De gematerialiseerde schaduw draagt het bouwsel, als ware het een sokkel.

Het materiaalgebruik benadrukt de monumentaliteit van de sculpturen en toont het ware vakmanschap van Ravelli: heel secuur opgebouwd uit multiplex en fineer, cement en soms metaal. In een enkele sculptuur wordt het oppervlak beschilderd met een mengsel van verf en gemalen baksteen, een verwijzing naar de letterlijke bouwsteen van de architectuur.  Om de aandacht niet van de gestileerde vorm af te leiden dompelt Ravelli de werken in één enkele kleur, zoals warm geel of dieprood. Dit monochrome kleurgebruik benadrukt dat het architectonische deel van de sculptuur en de schaduw één geheel zijn.

Jacqueline Ravelli voltooide in 1974 haar tekenstudie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, waarna ze tot 1979 de opleiding tot beeldhouwer volgde aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Onder meer Museum De Lakenhal en het Gemeente Museum in Den Haag kochten werken van haar aan.

 
Someone wrote about my work:
 

In her monochrome colored sculptures, Jacqueline Ravelli reduces architecture to its essence. For this she uses existing images of, for example, a Tibetan house, an arcade arch somewhere in the Italian landscape, window surfaces and walls as a starting point. Natural daylight falls on the structure and casts a tight shadow. Ravelli expands the shadow, the flat surface into a three-dimensional structure. This solid shadow lifts the architectural structure into space. Carrying shadows and other sculptures will be festively opened on Sunday 9 September at 4 pm by Jetteke Bolten-Rempt, former director of Museum De Lakenhal. During this vernissage, additional works can be seen in the special temporary arrangement in the back of the gallery.

Ravelli developed the supporting shadow from her series of wall sculptures. First as a relief on the wall, she mirrored her stylized buildings. Sometimes Ravelli literally uses a reflective surface for this, such as the glass plate in the gray-colored Arcade or in the folded Tibet Red house. When the sculptures in her Bearing Shadows become detached from the wall, the shadows become an essential part of the image. The materialized shadow supports the structure as if it were a plinth.
The use of materials emphasizes the monumentality of the sculptures and shows the true craftsmanship of Ravelli: very carefully constructed from plywood and veneer, cement and sometimes metal. In a single sculpture, the surface is painted with a mixture of paint and crushed brick, a reference to the literal building block of architecture. In order not to distract attention from the stylized form, Ravelli dips the works in a single color, such as warm yellow or deep red. This monochrome use of color emphasizes that the architectural part of the sculpture and the shadow are one whole.
Jacqueline Ravelli completed her drawing studies at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam in 1974, after which she trained as a sculptor at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam until 1979. Museum De Lakenhal and the Gemeente Museum in The Hague, among others, purchased works from her.